PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2016 m. spalio 20 d.
sprendimu Nr. Tl-179
NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos nuostatai ( toliau – Nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos (toliau – viešoji biblioteka) teisinę formą, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, valdymą ir veiklos organizavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, darbo apmokėjimą tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimą tvarką, finansinės veiklos kontrolę, steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo tvarką, steigėją, steigėjo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, viešų pranešimų skelbimo ir visuomenės informavimo tvarką.
2. Pavadinimas – Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka.
3. Viešosios bibliotekos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
4. Viešosios bibliotekos savininkas – Neringos savivaldybė.
5. Viešoji biblioteka įsteigta Neringos savivaldybės tarybos 1995 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 069.
6. Viešosios bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendina Neringos savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba)
7. Viešosios bibliotekos buveinė: Pamario g. 53, Neringa, LT 93124, identifikavimo kodas – 190894526, internetinė svetainė: www.neringosvb.lt
8. Viešoji biblioteka turi paramos gavėjo statusą.
9. Viešoji biblioteka turi struktūrinius padalinius – Preilos, Juodkrantės filialus, neturinčius juridinio asmens teisių.
10. Viešoji biblioteka yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Viešoji biblioteka gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja šiems Nuostatams ir jos veiklos tikslams, galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos norminiais aktais, Neringos savivaldybės teisės aktais bei veikia pagal šiuos Nuostatus.
12. Viešosios bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
13. Viešosios bibliotekos vieši pranešimai skelbiami viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.neringosvb.lt , regioninėje spaudoje.

II. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR FUNKCIJOS

14. Viešosios bibliotekos veika – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas, fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimu, socialinei edukacijai bei asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.
15. Viešosios bibliotekos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ–226 ,,Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ :
15.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
15.2. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;
15.3. knygų leidyba, kodas 58.11;
15.4. kita leidyba, kodas 58.19;
15.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
15.6. kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla, kodas 93.29;
15.7. narystės organizacijų veikla, kodas 94;
15.8. kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9;
15.9. kita, niekur kitur nepriskirta, aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
16. Viešosios bibliotekos tikslai:
16.1. kaupti ir saugoti Neringos savivaldybės bendruomenės, poilsiautojų ir turistų poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą;
16.2. organizuoti Neringos savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų ir turistų, poilsiautojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą;
16.3. dalyvauti formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kurti bibliotekos informacijos sistemą;
16.4. ugdyti informacinę žinių visuomenę, teikti informacines ir viešosios interneto prieigos paslaugas;
16.5. vykdyti kraštotyros, sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir projektus.
17. Viešosios bibliotekos uždaviniai:
17.1. kaupti, tvarkyti ir saugoti universalų dokumentų fondą, atitinkantį Neringos literatūrines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes;
17.2. skleisti dokumentuose užfiksuotas žinias, idėjas ir informaciją, tokiu būdu prisidėti prie žinių visuomenės gyvenimo, skatinant nuolatinį mokymąsi, žinių atsinaujinimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą, skatinti gyventojų skaitymą;
17.3. teikti tradicines paslaugas, kurių pagrindinis tikslas – išsaugoti publikuotą ir nepublikuotą paveldą ir skatinti skaitymą, sudarant sąlygas visuomenės savišvietai, ugdyti kūrybingumą bei vaizduotę;
17.4. siekti, kad Viešoji biblioteka taptų šiuolaikiniu bendruomenės informacijos, kultūros, laisvalaikio centru;
17.5. plėtoti elektronines bibliotekų paslaugas, gyventojų informacinės kompetencijos ugdymą ir kitas elektroninėmis priemonėmis teikiamas bibliotekų paslaugas;
17.6. kaupti kraštotyros dokumentų fondą bei informaciją apie dokumentus, susijusius su Kuršių nerija, Neringa, rengti kraštotyros darbus;
17.7. tvarkyti fondų apskaitą;
17.8. teikti metodinę pagalbą Viešosios bibliotekos struktūriniams teritoriniams padaliniams (filialams) ir kitoms Neringos savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;
17.9. diegti naujas technologijas, įtraukiant Viešąją biblioteką į Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) programą;
17.10. skatinti darbuotojų profesionalumo ugdymą, sistemingą kvalifikacijos kėlimą;
17.11. gerinti ir plėsti Viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas gyventojams, turistams, poilsiautojams, atsižvelgiant į jų poreikius ir lūkesčius;
17.12. dalyvauti įvairiose programose, projektuose, organizuoti su Viešosios bibliotekos veikla susijusius kultūrinius, švietėjiškus renginius.
18. Viešoji biblioteka vykdo šias funkcijas:
18.1. kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, tenkinantį Neringos savivaldybės bendruomenės, turistų ir poilsiautojų poreikius, neatsižvelgiant į jų autorių ir juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją;
18.2. skatina informacinių technologijų diegimą viešojoje bibliotekoje ir filialuose, plečia gyventojų prieigos prie interneto galimybes, kelia jų kompiuterinį raštingumą;
18.3. populiarina Viešąją biblioteką ir jos paslaugas bei informacinius išteklius;
18.4. analizuoja Viešosios bibliotekos ir filialų veiklą, įgyvendina bibliotekininkystės plėtros programas Neringoje;
18.5. skatina bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą ir profesionalumo ugdymą;
18.6. kaupia, tvarko, sistemina ir saugoja dokumentų fondą, atitinkantį Neringos savivaldybės ekonominę ir kultūrinę plėtrą, besikeičiančius gyventojų ir turistų, poilsiautojų poreikius;
18.7. komplektuoja spaudinius ir kitus dokumentus atnaujinant fondus, vadovaujantis Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais ir tarptautinės bibliotekų asociacijų ir įstaigų federacijos (toliau – IFLA) rekomendacijose pateiktomis normomis, pagrįstomis pasaulio bibliotekų patirtimi;
18.8. apskaito ir saugo dokumentų fondą;
18.9. kaupia, saugo dokumentų fondą ir informaciją, susijusią su Kuršių nerija, Neringa, rengia kraštotyros darbus, pildo duomenų bazes, leidžia šios tematikos bibliografinius leidinius, lankstinukus;
18.10. pagal poreikį gali turėti mainų, atsarginį bei senų, retų ir ypač vertingų knygų ir rankraščių fondus;
18.11. tvarko, sistemina dokumentus, vadovaujantis Universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lentelėmis;
18.12. apskaito dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu ,,LST EN ISO 2789:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika“;
18.13. panaudoja Lietuvos bibliotekų fondų galimybes, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai, tarpininkauja gaunant dokumentus per tarpbibliotekinį abonementą (TBA);
18.14. nurašo iš dokumentų fondo praradusius aktualumą, susidėvėjusius ar dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti dokumentus;
18.15. organizuoja Viešosios bibliotekos elektroninį katalogą, pagal poreikį prenumeruoja duomenų bazes;
18.16. organizuoja vartotojų aptarnavimą, skolinant fiziniams ir juridiniams asmenims laikinam naudojimui bibliotekų dokumentus. Teikia nemokamas interneto paslaugas vartotojams;
18.17. moko vartotojus naudotis bibliotekų informacijos paieškų sistema, vykdyti paiešką internete, naudotis įvairiomis duomenų bazėmis;
18.18. atlieka informacijos paieškas pagal vartotojų pateiktas bibliografines užklausas;
18.19. populiarina bibliotekas panaudojant tiek tradicines, tiek ir naujausias išmaniąsias kompiuterines technologijas, nuolat atnaujina Viešosios bibliotekos interneto svetainę;
18.20. modernizuoja bibliotekas, diegia naujas technologijas;
18.21. rengia įvairios tematikos spaudinių ir kitas parodas, organizuoja ir pristato kultūrinius ir švietėjiškus renginius, edukacines programas;
18.22. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis, analizuoja ir skleidžia bibliotekininkystės teoriją, šalies ir užsienio bibliotekų patirtį;
18.23. sistemingai teikia informaciją vartotojų pageidaujama tema, organizuoja gyventojų informacinį aptarnavimą, sudarant galimybes:
18.23.1. naudojasi informaciniu dokumentų fondu, katalogais ir kartotekomis bei informacinėmis duomenų bazėmis, Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos bibliotekų suvestiniu katalogu;
18.23.2. gauna informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, jų fondus ir teikiamas paslaugas;
18.23.3. gauna atsakymus į užklausas, naudojantis visais Viešosios bibliotekos, o reikalui esant, ir kitų bibliotekų informaciniais resursais;
18.3. pagal poreikį ir galimybes rengia ir vykdo neformaliojo švietimo programas;
18.4. bendradarbiauja su Neringos savivaldybės teritorijoje veikiančiomis meno, mokslo, švietimo, kultūros, jaunimo, religinėmis bendruomenėmis, įstaigomis ar kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
18.5. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Neringos savivaldybės skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kultūrinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, vykdyti;
18.6. vykdo rinkodaros, socialinius ir kitus tyrimus, kurių rezultatus panaudoja bibliotekų veiklai tobulinti;
18.7. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

III. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEISĖS

19. Vykdydama Nuostatuose numatytą veiklą, Viešoji biblioteka turi teisę:
19.1. prašyti Savivaldybės tarybą sudaryti reikiamas darbo sąlygas viešosios bibliotekos funkcijoms ir tikslams vykdyti;
19.2. pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų;
19.3. vadovaujantis naudojimosi viešosios bibliotekos taisyklėmis, reikalauti iš vartotojų padarytos žalos atlyginimo;
19.4. steigti filialus, atsižvelgiant į susiklosčiusias bibliotekinio aptarnavimo tradicijas, gyventojų poreikius, tankumą ir kitus požymius Bibliotekų įstatymo nustatyta tvarka bei gavus Savivaldybės tarybos pritarimą;
19.5. neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms besikartojančius, nepaklausius spaudinius ir kitus dokumentus. Steigti aptarnavimo punktus įstaigose, įmonėse, organizacijose ir kitose institucijose arba su jomis sudaryti bendradarbiavimo sutartis;
19.6. teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai mokamas paslaugas ir jų įkainius;
19.7. valdyti, naudotis ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoti priskirtu turtu;
19.8. gauti labdarą ir paramą;
19.9. sudaryti viešosios bibliotekos veiklą atitinkančias sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
19.10. nustatyti savo vidaus struktūrą, darbo laiką, suderinus su Neringos savivaldybės administracijos direktoriumi arba kitu jo įgaliotu asmeniu;
19.11. atsiskaityti už atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams;
19.12. jungtis į bibliotekų asociacijas ar kitas organizacijas;
19.13. užsiimti kita Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančia veikla, netrukdančia vykdyti Viešosios bibliotekos veiklos funkcijas ir uždavinius;
19.14. turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos aktams.

IV. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

20. Viešosios bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –Neringos savivaldybės taryba:
20.1. įstatymų nustatyta tvarka pertvarko, reorganizuoja ir likviduoja viešają biblioteką;
20.2. analizuoja ir kontroliuoja viešosios bibliotekos veiklą;
20.3. tvirtina viešosios bibliotekos nuostatus;
20.4. nustato didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Neringos savivaldybės biudžeto, skaičių;
20.5. tvirtina viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainius;
20.6. koordinuoja viešosios bilbiotekos dalyvavimą tarptautinėse kultūrinėse programose;
20.7. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
20.8. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
20.9. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.
21. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose viešosios bibliotekos savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti savivaldybės meras ar administracijos direktorius, šias funkcijas jie vykdo be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

V. VIEŠOSIOS BILBIOTEKOS VALDYMAS

22. Viešajai bibliotekai vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Neringos savivaldybės meras. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai bei Neringos savivaldybės merui.
23. Viešosios bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
23.1. nustato viešosios bibliotekos plėtotės strategiją, suderinęs su Neringos savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;
23.2. rengia ir tvirtina viešosios bibliotekos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
23.3. organizuoja viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
23.4. organizuoja viešosios bibliotekos darbą, kad būtų įgyvendinami tikslai ir nustatytos funkcijos;
23.5. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, viešosios bibliotekos Nuostatų;
23.6. leidžia įsakymus, privalomus visiems viešosios bibliotekos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;
23.7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo viešosios bibliotekos darbuotojus, nustato ir tvirtina jų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priedus, priemokas, skiria jiems paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
23.8. nustato viešosios bibliotekos darbuotojų atsakomybę už naudojamo turto saugumą;
23.9. suderinęs su Neringos savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu tvirtina viešosios bibliotekos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
23.10. ruošia ir tvirtina viešosios bibliotekos darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus darbo taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;
23.11. kontroliuoja viešosios bibliotekos darbuotojų profesinę veiklą;
23.12. rūpinasi viešosios bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
23.13. suderinęs su Neringos savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina viešosios bibliotekos veiklos programas, planus, vadovauja jų rengimui bei vykdymui;
23.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
23.15. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą viešosios bibliotekos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
23.16. atstovauja viešają biblioteką valdžios ir valdymo institucijose ir palaikant santykius su kitais subjektais;
23.17. Viešosios bibliotekos vardu sudaro sandorius;
23.18. be įgaliojimo veikia viešosios bibliotekos vardu ir išduoda įgaliojimus viešosios bibliotekos darbuotojams atlikti tas funkcijas, kurios priklauso direktoriaus kompetencijai;
23.19. gali turėti ir kitų jam viešosios bibliotekos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.
23.20. Viešosios bibliotekos direktoriui negalint eiti pareigų, jo pareigas turi atlikti direktoriaus pavaduotoja (as) arba kitas Neringos savivaldybės mero paskirtas asmuo.
23.21. suderina su Neringos savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu viešosios bibliotekos specialiųjų programos lėšų (pajamų už mokamas ir/ar kitas atsitiktines paslaugas), panaudojimą.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

24.Viešosios bibliotekos direktorius į pareigas skiriamas konkurso būdu Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Viešosios bibliotekos darbuotojus į darbą priima, nustato jiems atlyginimą, skiria
nuobaudas, skatina ir atleidžia iš darbo viešosios bibliotekos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.
26. Atskiriems projektams įgyvendinti viešosios bibliotekos direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis arba autorines ar atlikėjo intelektinių paslaugų sutartis.
27. Viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

28. Viešoji biblioteka patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybės tarybos perduotu arba kitaip įsigytu turtu.
29. Viešoji biblioteka susidėvėjusias arba nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja Savivaldybės taryboje nustatyta tvarka, kitais galiojančiais teisės aktais.
30. Viešosios bibliotekos lėšas sudaro:
30.1. Savivaldybės tarybos ir valstybės biudžeto lėšos;
30.2. fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara;
30.3. lėšos, gautos iš įvairių fondų bei organizacijų;
30.4. lėšos, gautos už mokamas paslaugas;
30.5. kitos teisėtu būdu gautos lėšos.

VIII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

31. Viešoji biblioteka yra finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų.
32. Viešosios bibliotekos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Neringos savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

IX. VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS
IR PAPILDYMAS

33. Viešosios bibliotekos nuostatus tvirtina, juos keičia ar papildo Savivaldybės taryba.
34. Viešosios bibliotekos nuostatų keitimą ir papildymą inicijuoja Savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, viešosios bibliotekos direktorius.
35. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

X. PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

36. Viešosios bibliotekos veikla pasibaigia likvidavimo ar reorganizavimo būdu Lietuvos Respublikos įstatymų (Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, biudžetinių įstaigų įstatymu, Bibliotekų įstatymu ir kt.) nustatyta tvarka. Sprendimą dėl likvidavimo ar reorganizavimo priima Savivaldybės taryba.
37. Apie Viešosios bibliotekos steigimą, pertvarkymą ar likvidavimą, struktūrinio padalinio steigimą arba veiklos nutraukimą Savivaldybės taryba ar jos valdymo organas informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Viešoji biblioteka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą, knygos ženklą ar kitą atributiką.
_________________________________________________________

Padidinti
Padidintas kontrastas