Privatumo politika

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIKTORO MILIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) asmens duomenų
saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens
duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su darbuotojų
asmens duomenimis.

II SKYRIUS
DARBUOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2. Biblioteka, tvarkydama darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

2.1. darbuotojų asmens duomenis Biblioteka tvarko tik teisėtiems ir šioje politikoje apibrėžtiems
tikslams pasiekti;

2.2. darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

2.3. darbuotojų asmens duomenys tvarkomi taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir, esant jų
pasikeitimui, nuolat atnaujinami;

2.4. darbuotojų asmens dokumentai tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų asmens
duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;

2.5. darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

3. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

3.1. darbo santykių įgyvendinimo, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos – tvarkomi
darbuotojų vardai ir pavardės, deklaruotos ar gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, asmens kodai,
banko sąskaitų numeriai (gavus raštišką darbuotojo sutikimą), į kurias vedamas darbo užmokestis;

3.2. bibliotekos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui – tvarkomi
darbuotojų asmens kodai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį;

3.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti – tvarkomi darbuotojų
gyvenamosios vietos adresai, darbuotojo sutikimu asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio
pašto adresai;

3.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti – darbuotojo sutikimu tvarkoma informacija, susijusi su
darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas
vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga
nustatytiems tikslams pasiekti.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

5. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo
pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).

6. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo pateiktų prašymų, gyvenimo aprašymo.

7. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų
vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.

8. Bibliotekos atsakingi asmenys, turintys prieigos teisę prie darbuotojų asmens duomenų:

8.1. direktorius – darbuotojo asmens kodus, vardus ir pavardes, duomenis apie gyvenamąją vietą ir
šeimos sudėtį, atsiskaitomųjų sąskaitų duomenis;

8.2. vyr. buhalteris – darbuotojo asmens kodus, vardus ir pavardes, duomenis apie gyvenamąją vietą ir
šeimos sudėtį, socialinio draudimo numerius, atsiskaitomųjų sąskaitų duomenis, elektroninio pašto
adresas;

9. Darbuotojai, kurie vykdydami priskirtas funkcijas tvarko darbuotojų asmens duomenis, laikosi
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su
kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių
įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir
perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

10. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų duomenų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.)
tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos
vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens
duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šioje tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti.
Atskirų darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminus nustato Bibliotekos direktorius.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

11. Bibliotekos direktorius įsakymu paskiria atsakingą asmenį, kuris tvarko darbuotojų asmens
duomenis ir užtikrina, kad darbuotojų, kaip duomenų subjektų teisės būtų užtikrintos, tinkamai
įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma,
informuoja darbuotoją apie renkamų duomenų (reikalingų įgyvendinti šiai politikai) panaudojimą.

12. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

12.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą – darbuotojas privalo būti informuotas, kokius asmens
duomenis turi pateikti, kokiu tikslu jie yra renkami, kam ir kokiam tikslui jie gali būti teikiami ir kokios
asmens duomenų nepateikimo pasekmės;

12.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi – turi teisę prašyti pateikti
informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi;

12.3. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis,
sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą;

12.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.

13. Darbuotojas, norėdamas įgyvendinti 12.2, 12.3, 12.4 punktuose numatytas teises turi asmeniškai,
paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Bibliotekos direktoriui rašytinį prašymą (toliau –
Prašymas). Darbdavys gavęs prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos
privalo pateikti prašomą informaciją, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, ir
(arba) sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Informuoti darbuotoją apie
atliktus veiksmus.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

14. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami
ir keičiami Bibliotekos direktoriaus įsakymu.

15. Dokumentai, kurių saugojimo terminas pasibaigęs bei dokumentų kopijos, kuriuose nurodomi
darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir
atpažinti jų turinio.

16. Biblioteka užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės
įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą,
informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai
užtikrinti, įgyvendinimą.

17. Biblioteka, saugodama asmens duomenis, dokumentus bei duomenų rinkmenas, įgyvendina ir
užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar
neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisėtam tvarkymui.

18. Bibliotekoje su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo
įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje politikoje numatytiems
tikslams pasiekti.

19. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis naudoja pagal atitinkamas taisykles
sukurtus slaptažodžius.

20. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį, kurį suteikia
kompiuterių technikas, atsakingas už Bibliotekos informacinės sistemos administravimą ir apsaugą.
Visų darbuotojų slaptažodžiai užklijuotame voke perduodami Bibliotekos direktoriui ir saugomi seife ar
kitoje saugioje vietoje, kurie naudojami tik būtinu atveju.

21. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Biblioteka imasi neatidėliotinų priemonių
užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

22. Šios politikos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo drausmės
pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

23. Darbuotojų asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šis Aprašas peržiūrimas ir atnaujinamas pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens
duomenų tvarkymą.

25. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai arba
elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų, juo vadovautis atlikdami
savo darbo funkcijas.

26. Biblioteka turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti
atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

Slapukų naudojimas

Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų tinklapyje, Jūsų kompiuteryje (ar kitame Jūsų naudojamame įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, išsaugant Jūsų pasirinktus nustatymus. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamiesi tinklapiu www.neringosvb.lt sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kaip išjungti slapukus galite sužinoti čia:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (85) 271 2804, 279 1445, faks. (85) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Padidinti
Padidintas kontrastas